[LBMA-PHOTO]안니(ĐanNhi)키즈모델 | kids model

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
kids model
[LBMA-PHOTO]안니(ĐanNhi)키즈모델
“나는 네가 이 인생에서 가장 행복한 여성이 되기를 원해. 날고 싶다면, 하늘을 주겠다. 도망치고 싶다면, 대초원을 주지. 원하면, 내가 따라갈게. "
기사입력 2020-05-09 16:58   최종편집 LBMA STAR
작성자 LBMA STAR

본문

[LBMA STAR]

“나는 네가 이 인생에서 가장 행복한 여성이 되기를 원해. 날고 싶다면, 하늘을 주겠다. 도망치고 싶다면, 대초원을 주지. 원하면, 내가 따라갈게. "
마이 스위트 싱
# 푸다오황하우
#모델_안니
# 깜박임_데진저
# 사진_NguyenMinhTuan
#Lí_Swords_

원문 번역은 kakao번역기로 해석 되었습니다.
3535039852_vfG49j15_286fef12261a394fc805
▲안니(ĐanNhi)키즈모델     ©LBMA STAR

3535039852_0JVvUiw9_794631efb58a408323c3
▲안니(ĐanNhi)키즈모델     ©LBMA STAR3535039852_WORxnVHh_8887a6b024a8e8e91576
▲안니(ĐanNhi)키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_JOxGDY7f_2e1f0c7ec5c5aed940ec
▲안니(ĐanNhi)키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_O3tnkEFC_a169f5c51d8de0b94a74
▲안니(ĐanNhi)키즈모델     ©LBMA STAR

“Ta muốn nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Nếu nàng muốn bay, ta cho nàng bầu trời. Nếu nàng muốn chạy, ta cho nàng thảo nguyên.Chỉ cần nàng muốn, ta dẫn nàng theo cùng”
MY SWEETEST THING❤️

#PhuDaoHoangHau
#Model_ĐanNhi
#Đắc_Ngọc_desinger
#photo_NguyenMinhTuan
#lí_ngựa_ô

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카스토리로 보내기
  • 밴드로 보내기
  • 네이버 블로그로 보내기
  • 인쇄하기
가장많이 읽은 기사

신문사소개 | 기사제보 | 광고문의 | 불편신고 | 저작권문의 | 이용약관 | 개인정보처리(취급)방침 | 청소년보호정책 | 이메일 무단 수집거부
LBMA STAR 07237 서울 영등포구 국회대로 780 LG 여의도 에클라트오피스텔 620호ㅣ발행인:안기한ㅣ편집인:황미현ㅣ편집국장:토니권 ㅣ청소년보호책임자:안기한ㅣ등록일자:2013년3월27일ㅣ
등록번호: 서울 다 11086호ㅣ대표전화 : 0505-871-0018ㅣ팩스:070-4300-2583ㅣ제보:010-7530-0078ㅣ기사제보:agh0078@naver.com
LBMA STAR의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으므로 무단 전재·복사·배포 등 을 금합니다.ㅣ자매지:시사우리신문ㅣ경남우리신문
Copyright ⓒ 2017 LBMA STAR. All rights reserved.