[LBMA-PHOTO]트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델 | kids model

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
kids model
[LBMA-PHOTO]트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델
레첸 다우징이 매일 영국인 트란 푸옹을 이끌고 있다고 말해줘서 고마워.
기사입력 2020-05-09 16:00   최종편집 LBMA STAR
작성자 LBMA STAR

본문

[LBMA STAR] 사진은 너무 아름다워. 셔츠는 훌륭하고, 세부적인 것들이 많습니다. 당신의 마음과 당신의 노력이 얼마나 많은지. 레첸 다우징이 매일 영국인 트란 푸옹을 이끌고 있다고 말해줘서 고마워.
모델 : 영국 트란 푸옹
사진 : Vuong Vu Viet
메이크 : Nguyễn Thuto
헤어 :
스타일리스트 : 미국 처녀
# od fast
#99 가지 이야기
#DesignerHouse

원문 번역은 kakao번역기로 해석 되었습니다.
3535039852_JqpdYgZP_956b86d0d4c9237835ee
▲영국 트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_L0xcauTU_ffb4372df505eecb7e09
▲영국 트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_mzjAl21p_7db13e147350447faf27
▲영국 트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_QFbeS5f3_187108f0a1765d61b4ec
▲영국 트란 푸옹(Tran Phuong Anh)키즈모델     ©LBMA STAR

Bộ ảnh này đẹp quá. Áo dài xuất sắc, tỷ mỉ từng chi tiết. Bao nhiêu tâm huyết của thầy và sự cố gắng của trò. Cảm ơn em Lê Trần Đắc Ngọc nhiều lắm đã chỉ bảo, dìu dắt cháu Tran Phuong Anh từng ngày.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카스토리로 보내기
  • 밴드로 보내기
  • 네이버 블로그로 보내기
  • 인쇄하기
가장많이 읽은 기사

신문사소개 | 기사제보 | 광고문의 | 불편신고 | 저작권문의 | 이용약관 | 개인정보처리(취급)방침 | 청소년보호정책 | 이메일 무단 수집거부
LBMA STAR 07237 서울 영등포구 국회대로 780 LG 여의도 에클라트오피스텔 620호ㅣ발행인:안기한ㅣ편집인:황미현ㅣ편집국장:토니권 ㅣ청소년보호책임자:안기한ㅣ등록일자:2013년3월27일ㅣ
등록번호: 서울 다 11086호ㅣ대표전화 : 0505-871-0018ㅣ팩스:070-4300-2583ㅣ제보:010-7530-0078ㅣ기사제보:agh0078@naver.com
LBMA STAR의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으므로 무단 전재·복사·배포 등 을 금합니다.ㅣ자매지:시사우리신문ㅣ경남우리신문
Copyright ⓒ 2017 LBMA STAR. All rights reserved.